Aktuality

Změny v účetnictví a daních v roce 2024 – 4. díl

Ostatní změny v oblasti daní a účetnictví

Spotřební daně
Zvyšuje se spotřební daň na alkoholické nápoje a na tabákové výrobky.
Totéž platí i pro alternativní cigarety typu IQOS apod.
Zavedení spotřební daně na tiché víno nebylo odsouhlaseno. Tiché víno tak bude i nadále jediným druhem alkoholu, který sice spotřební daně podléhá, ale jehož sazba je 0 %.

Zobrazit celou novinku

Změny v účetnictví a daních v roce 2024 – 3. díl

Změny v oblasti zdravotního, nemocenského a sociálního pojištění
Základna pro výpočet sociálního pojištění u OSVČ již nebude vycházet z 25 % průměrné mzdy, v roce 2024 to bude tedy nejméně z 30 % průměrné mzdy, v roce 2025 nejméně z 35 % průměrné mzdy a v roce 2026 minimálně z 40 % průměrné mzdy, přičemž má být snížená základna zachována v prvních 3 letech podnikání. V roce 2024 tak dojde ke zvýšení minimální měsíční zálohy u OSVČ, která vykonává činnost jako hlavní, a to z 2 944 Kč na 3 852 Kč.

Od roku 2024 dochází ke zvýšení hranice ročního vyměřovacího základu pro OSVČ, který slouží pro výpočet ročního sociálního pojištění (pokud se pro výpočet nepoužije minimální vyměřovací základ), a to z aktuálních 50 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP (pro rok 2023) na 55 %.

Zobrazit celou novinku

Změny v účetnictví a daních v roce 2024 – 2. díl

Změny u daně z příjmů fyzických osob
Od 1.1.2024 zůstávají v platnosti sazby 15 a 23 %. Vyšší sazba, která se dosud odvíjela od čtyřnásobku průměrné mzdy, bude od roku 2024 svázána již jen s třínásobkem.
Pro zaměstnance to znamená, že do měsíční výše mzdy cca 120 tis. Kč bude uplatňována 15 % sazba, od této sumy pak 23 % sazba.

Zobrazit celou novinku

Změny v účetnictví a daních v roce 2024 – 1. díl

Zvýšení daně z příjmů právnických osob
Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší ze současných 19 % na 21 %. Zvýšení sazby daně se bude vztahovat na všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024.
Naposledy bude tedy 19 % sazba použita v rámci přiznání k DPPO za kalendářní rok 2023, resp. za hospodářský rok, jehož počátek byl v tomto roce.

Zobrazit celou novinku

Elektronické pořizování účetních dokladů

V účetní kanceláři společnosti Účetnictví a daně OSNOVA, s.r.o. je jako základní informační a účetní systém používán komplexní ekonomický software PREMIER od společnosti PREMIER systém, a.s.

Jedná se o kvalitní a srozumitelný účetní software jak pro firmy, tak i pro živnostníky.

Celý informační systém je postaven tak, že náš klient si může vybrat takovou variantu z jednotlivých modulů systému, která nejlépe odpovídá jeho požadavkům a zároveň tuto variantu může v budoucnosti rozšiřovat s růstem svojí společnosti.

Zobrazit celou novinku

Informace ke lhůtám pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021

Pro přiznání k dani z příjmů za rok 2021 platí základní lhůta do 1. 4. 2022.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021 se prodlužuje o měsíc v případě, že je přiznání podáno elektronicky a je tedy stanovena do 2. 5. 2022.

V případě, že přiznání za vás zpracovává a podává daňový poradce je lhůta stanovena do  1. 7. 2022. Plnou moc pro zpracování a podání přiznání daňovým poradcem stačí předložit správci daně rovněž až k 1. 7. 2022.

Zobrazit celou novinku

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2020 a úhrada daní za 2020 je obecně upraveno v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Z důvodu pandemické situace Covid-19 bude tolerováno podání přiznání v pozdějších lhůtách, které jsou vyhlášeny ve Finančním zpravodaji č. 16/2021. Principem těchto opatření je, že prakticky nedochází ke změnám lhůt stanovených daňovým řádem, nýbrž je stanoveno Rozhodnutím o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, že daňovým subjektům, pokud podají přiznání v níže uvedených lhůtách, bude prominuta pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

Zobrazit celou novinku

Informace k podání Přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021

Dne 2. března 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 zveřejněno Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, které mimo jiné stanoví:

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 za podmínky, že ke splnění povinnosti podat toto daňové přiznání dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

Zobrazit celou novinku

Program OŠETŘOVNÉ

Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení. Podrobné informace vyhledejte na adrese:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

V případě jakýchkoliv dotazů využijte náš kontaktní formulář na adrese https://osnova.cz/kontakt/
Rádi vám poradíme.

Podrobný postup při vyřizování žádosti a příslušné formuláře vyhledejte na výše uvedené adrese. Jsou zde uvedeny i nejčastější dotazy.