Aktuality

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2020 a úhrada daní za 2020 je obecně upraveno v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Z důvodu pandemické situace Covid-19 bude tolerováno podání přiznání v pozdějších lhůtách, které jsou vyhlášeny ve Finančním zpravodaji č. 16/2021. Principem těchto opatření je, že prakticky nedochází ke změnám lhůt stanovených daňovým řádem, nýbrž je stanoveno Rozhodnutím o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, že daňovým subjektům, pokud podají přiznání v níže uvedených lhůtách, bude prominuta pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

Zobrazit celou novinku

Informace k podání Přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021

Dne 2. března 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 zveřejněno Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, které mimo jiné stanoví:

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 za podmínky, že ke splnění povinnosti podat toto daňové přiznání dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

Zobrazit celou novinku

Program OŠETŘOVNÉ

Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení. Podrobné informace vyhledejte na adrese:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

V případě jakýchkoliv dotazů využijte náš kontaktní formulář na adrese https://osnova.cz/kontakt/
Rádi vám poradíme.

Podrobný postup při vyřizování žádosti a příslušné formuláře vyhledejte na výše uvedené adrese. Jsou zde uvedeny i nejčastější dotazy.

Informace pro podnikatele a naše klienty v souvislosti s koronavirem

Naše kancelář je v provozu. Pouze prosíme naše klienty, aby využívali při komunikaci s námi přednostně telefon, mail, internet. Osobního kontakt je možný v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě. Dodržujeme všechna zákonná opatření.

Budeme pro vás zveřejňovat důležité informace a odkazy týkající se aktuální situace především v oblasti daní, mezd a zaměstnanosti v souvislosti s koronavirovou krizí.

Pomáháme podnikatelům orientovat se v této složité situaci a radíme, jak postupovat při využití nabídky státních programů a nabídek pomoci podnikatelům. Informace v tisku a v jiných sdělovacích prostředcích jsou často neúplné či nepřesné a proto doporučujeme sledovat zejména internetové stránky příslušných státních úřadů.

EET – Elektronická evidence tržeb: od 1. 5. 2020 začíná závěrečná fáze

Od 1. 5. 2020 vstoupí v platnost závěrečná fáze EET. Od tohoto data budou podléhat evidenci téměř všechny podnikatelské subjekty, nově tedy i podnikatelé v oblastech svobodných povolání, dopravy, zemědělství, řemeslných činností a ve výrobě.

Povinnost evidovat tržby se vztahuje na všechny tržby v hotovosti, šekem nebo směnkou. Evidenci nepodléhají platby převodem z účtu na účet a platby kartou. Lze tedy dovodit, že podnikatelů nebo firem, které přijímají při své podnikatelské činnosti pouze platby na bankovní účet, se EET netýká.

Zobrazit celou novinku

Klíčová slova:

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020

Minimální mzda bude od 1. 1. 2020 ve výši 14 600 Kč. Dochází tak k jejímu navýšení oproti roku 2019 (13 350 Kč) o částku 1 250 Kč. Jedná se o výrazné navýšení, které velmi podstatně zvýší mzdové náklady zaměstnavatelů v podnikatelském i neziskovém sektoru.

Dochází tak k navýšení i tzv. Zaručené mzdy, která je odvozována od minimální mzdy (§ 112 zákoníku práce) a znamená, že odměna za práci pro konkrétní profesi nesmí být nižší než vládním nařízením stanovená zaručená mzda. Pro tyto účely jsou jednotlivé profese (práce) rozděleny do 8 skupin dle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti.

Zobrazit celou novinku

Změny v účetnictví a daních od roku 2019
Změna minimální mzdy od 1. 1. 2019

Minimální mzda bude od 1. 1. 2019 ve výši 13 350 Kč. Dochází tak k jejímu navýšení oproti roku 2018 (12 200 Kč) o částku 1 150.

Zaručená mzda je odvozována od minimální mzdy (§ 112 zákoníku práce) a znamená, že odměna za práci pro konkrétní profesi nesmí být nižší než vládním nařízením stanovená zaručená mzda. Pro tyto účely jsou jednotlivé profese (práce) rozděleny do 8 skupin dle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti.
Na základě našich zkušeností lze konstatovat, že mnoho podnikatelských subjektů v soukromém sektoru se zaručenou mzdou nepracuje a dochází tak k porušování zákonných předpisů při odměňování zaměstnanců potažmo k nesprávnému odvodu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
Důležité je zmínit i to, že zaručená mzda pro konkrétní profesi se vztahuje i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Zobrazit celou novinku