Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2020 a úhrada daní za 2020 je obecně upraveno v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Z důvodu pandemické situace Covid-19 bude tolerováno podání přiznání v pozdějších lhůtách, které jsou vyhlášeny ve Finančním zpravodaji č. 16/2021. Principem těchto opatření je, že prakticky nedochází ke změnám lhůt stanovených daňovým řádem, nýbrž je stanoveno Rozhodnutím o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, že daňovým subjektům, pokud podají přiznání v níže uvedených lhůtách, bude prominuta pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

1. Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu tak, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 3. 5. 2021, bude mu prominuta pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání

2. Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 nejpozději dne 3. 5. 2021 bude mu prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu

V případě, že daňové přiznání bude podáno elektronicky, platí:

1. Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 daňového řádu tak, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 1. 6. 2021, bude mu prominuta pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání

2. Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 daňového řádu, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 nejpozději dne 1. 6. 2021 bude mu prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu

Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky např. 28. 5. 2021 a v tento den zaplatí i svoji daňovou povinnost, bude přiznání podáno opožděně po stanovené lhůtě, rovněž platba bude uhrazena po lhůtě. Avšak nebude mu stanovena pokuta ani předepsán úrok z prodlení.

Vzhledem k dalším souvislostem, doporučujeme, pokud je to možné, podávat daňová přiznání ve lhůtách stanovených daňovým řádem.

V tomto článku se nezabýváme případy, kdy daňové přiznání podává auditor nebo daňový poradce.

Příspěvěk byl publikován dne