Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020

Minimální mzda bude od 1. 1. 2020 ve výši 14 600 Kč. Dochází tak k jejímu navýšení oproti roku 2019 (13 350 Kč) o částku 1 250 Kč. Jedná se o výrazné navýšení, které velmi podstatně zvýší mzdové náklady zaměstnavatelů v podnikatelském i neziskovém sektoru.

Dochází tak k navýšení i tzv. Zaručené mzdy, která je odvozována od minimální mzdy (§ 112 zákoníku práce) a znamená, že odměna za práci pro konkrétní profesi nesmí být nižší než vládním nařízením stanovená zaručená mzda. Pro tyto účely jsou jednotlivé profese (práce) rozděleny do 8 skupin dle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti.

Na základě našich zkušeností lze konstatovat, že mnoho podnikatelských subjektů v soukromém sektoru se zaručenou mzdou nepracuje a dochází tak k porušování zákonných předpisů při odměňování zaměstnanců potažmo k nesprávnému odvodu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Důležité je zmínit i to, že zaručená mzda pro konkrétní profesi se vztahuje i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.


Minimální mzda má vliv na některé důležité daňové skutečnosti.

– zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci měsíční daňový bonus dle § 35d zákona o daních z příjmů jestliže příjmy za daný měsíc činí alespoň polovinu minimální mzdy.
Pro rok 2019 částka činila 6 675 Kč a pro rok 2020 částka činí 7 300 Kč.

– nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c zákona o daních z příjmů může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, do posuzovaného příjmu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání a podnikání (§6 a §7 zákona o daních z příjmů).
Pro rok 2019 částka činila 80 100 Kč a pro rok 2020 částka činí 87 600 Kč.

– slevu za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů lze uplatnit maximálně do výše minimální mzdy.
Pro rok 2019 částka činila 13 350 Kč a pro rok 2020 částka činí 14 600 Kč.

– osvobození pravidelných důchodů dle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů lze uplatnit do výše 36násobku minimální mzdy
Pro rok 2019 částka činila 480 600 Kč a pro rok 2020 částka činí 525 600

Pozornost výši minimální mzdy by měly věnovat i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), u nichž se platba pojistného na zdravotní pojištění odvozuje právě od výše minimální mzdy, v roce 2019 činila částka pojistného 1 803 Kč a od 1.1.2020 se zvyšuje na 1 971 Kč.

Příspěvěk byl publikován dne