Přiznání k DPH se od 1. 1. 2014 podává elektronicky

V souvislosti s účinností § 101a v zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni plátci DPH podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Tato povinnost tedy plátcům vzniká již při podání Přiznání k DPH za 4. čtvrtletí  2013 a za leden 2013.

Kdo nemusí podávat přiznání k DPH elektronicky?

Výjimku tvoří pouze plátci – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.

Pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 5 zákona o DPH) a Souhrnného hlášení (§ 102 odst. 3 zákona o DPH).

Způsoby elektronického podání:

  • prostřednictvím Informačního systému Datových schránek, zde není vyžadován elektronický podpis
  • prostřednictvím webové aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na adrese www.daneelektronicky.cz, zde je nutné podání opatřit elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem anebo po elektronickém odeslání vytisknout příslušný tiskopis, opatřit ho vlastnoručním podpisem a zaslat na finanční úřad (územní pracoviště) poštou či předat osobně

Standardním způsobem, který používá i naše kancelář, je vygenerování údajů pro sestavení daňového přiznání přímo z dat v účetním software a jejich odeslání tzv. přímým komunikačním kanálem či některým z výše uvedených způsobů.

K elektronickému podání lze připojit různé přílohy, jako např. faktury, smlouvy, sdělení, které takto můžete doručit správci daně. Jste tak ušetřeni od čekání ve frontách na územních pracovištích finančního úřadu a výhodou je též, že podání můžete učinit z kanceláře či z domova v kteroukoliv dobu bez ohledu na úřední dny. Rovněž je velmi výhodné si nechat podání zkontrolovat webovou aplikací prostřednictvím tzv. Protokolu chyb, který vás upozorní na případné nesrovnalosti ještě před vlastním odesláním a vy můžete provést příslušné opravy.

Pokud si nevíte rady s elektronickým podáním, rádi vám poradíme nebo pomůžeme a můžete se na nás kdykoliv obrátit zde.

Příspěvěk byl publikován dne