Informace k podání Přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021

Dne 2. března 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 zveřejněno Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, které mimo jiné stanoví:

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 za podmínky, že ke splnění povinnosti podat toto daňové přiznání dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

Plátcům daně z přidané hodnoty se promíjí pokuta za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc únor 2021, podle § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), za podmínky, že k podání kontrolního hlášení dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

Toto rozhodnutí, které bylo vydáno v souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, má zamezit osobním kontaktům, ke kterým dochází i v rámci předávání
daňových dokladů v analogové podobě externím účetním a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty.

Tímto děkujeme našim klientům za dodržování protiepidemiologických opatření!!

Příspěvěk byl publikován dne