Co dělat v případě, kdy na daňovém dokladu pro odběratele chybně uvedete DPH

Předem bychom vás rádi upozornili, že se v tomto článku nebudeme věnovat opravě základu daně a výše daně v případech, kdy k opravám dochází při zrušení či vrácení zdanitelného plnění nebo se po uskutečnění plnění snižuje základ daně a daň např. na základě reklamačního řízení. Na tyto situace se zaměříme v některém z dalších článků.

Pojďme se podívat na to, co dělat, pokud jako podnikatel nebo firma vystavíte pro odběratele daňový doklad např. na částku 10 000 Kč + DPH ve výši 2 100 Kč za zdanitelné plnění ve zdaňovacím období červen 2013. V listopadu pak ale zjistíte, že u tohoto plnění měla být uplatněna snížená sazba daně a odvedena daň ve výši 1 500 Kč.

Jak se máte jako dodavatel zachovat?

Postup, který upravuje § 43 zákona o DPH, je následující:

Opravu lze provést tak, že vystavíte opravný daňový doklad, v němž uvedete zejména rozdíl mezi opravenou a původní daní a snížení celkové úplaty o částku 600 Kč a také důvod opravy. Po doručení opravného daňového dokladu odběrateli můžete podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost za zdaňovací období červen 2013.

Odběratel je na základě obdrženého opravného daňového dokladu povinen provést opravu odpočtu podáním dodatečného daňového přiznání a snížit tak původně uplatněný nárok na odpočet daně, který vykázal za zdaňovací období červen 2013.

Situaci, kdy je tomu naopak než ve výše uvedeném případě, zákon o DPH výslovně neupravuje. Zde je třeba postupovat ve smyslu ustanovení § 141 daňové řádu. Řešením je povinnost podat dodatečné daňové přiznání, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste chybu zjistili.

K uvedenému je třeba ještě zmínit důležité ustanovení § 73 odst. 6 zákona o DPH, které upravuje postup plátce, jenž obdržel daňový doklad, na němž je uvedena daň v nesprávné výši. V tomto případě je nutné uplatnit tento postup:

Převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má být uplatněna podle zákona o DPH, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle zákona o DPH. Je-li částka daně uvedena na přijatém daňovém dokladu nižší než která má být uplatněna podle zákona o DPH, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani uvedené na daňovém dokladu.

Příklady

  1. Firma obdržela daňový doklad, na kterém je uveden základ daně ve výši 5 000 Kč a daň v základní sazbě ve výši 1 250 Kč. Tato daň byla vypočtena nesprávně, neboť měla být vypočtena daň ve výši 1 050 Kč (jedná se o početní chybu). Firma má nárok na odpočet daně podle tohoto daňového dokladu pouze ve výši 1 050 Kč.
  2. Firma obdržela daňový doklad, na kterém je uveden základ daně ve výši 5 000 Kč a daň v základní sazbě ve výši 950 Kč. Tato daň byla vypočtena nesprávně, neboť měla být vypočtena daň ve výši 1 050 Kč (jedná se o početní chybu). Firma má nárok na odpočet daně podle tohoto daňového dokladu pouze ve výši 950 Kč.

Chcete-li se dozvědět více o opravách základu daně a DPH na daňových dokladech, kontaktujte nás.

Příspěvěk byl publikován dne